"Our soul is just an urn where we close, once and for all, the ashes of our lost passions !"

vineri, 6 noiembrie 2009

Famous cremated romanians (III)

Corneliu Severineanu
Grigore Graur
Emanoil Cerbu
Sergiu Milorian
Alexandru Sanielevici
Ion Tataranu
Aurelia Fatu Radutiu
Tudor Alecu
Cambrea Nicolae
Mircea Grigorescu
Maria Rab
Lascar Sebastian
Sidy Toma
Livia Storescu
Augustin Pop
Nathan Lupu
Alexandru Demtriad
I. Gr. Dumitrescu
Vasile M. Sassu
Aurel Vijoli
Iosif Cassian Matasaru
Emil Grecescu
Sorin Grigorescu
Slavomir Popovici
Lola Stere Chiracu
Octav Angheluta
Dumitru Damaceanu
Ion Mircea Nonu
Liubomir Gheorghe Baciki
Alexandru Gutu
Nicolae Patrichi
Barbu Alexandru Emandi
Mircea Bogdan
Florica Selmaru
Majtenyi Erik
Dumitru Tudor
Nicolae Neamtu Otonel
Boris Caragea
ilvia Colberti Fabini
Emil Eugen Stihi
Ilie Popovici
Gheorghe Lupascu
Radu Niculescu-Cociu
Liviu Ghogort
Augustin Alexa
Immanuel Weissglass
Ion Niculescu Bruma
Gheorghe Ivancenco
Rodica Sutu
Alexandru Hasegan
Mihai Zirra

... TO BE CONTINUED !!!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu